banner
wstęga

Sonda
SONDA : Która sieć ma najlepszą ofertę ,,tylko sim,,
Play
Orange
Plus
T-Mobile
Nju mobile
Heyah
Red Bull Mobile

artykuł-zdjęcie

 

Ile stracimy na zniesieniu opłat roamingowych w UE

Dodano: 01.10.2016

 
Poleć nas na Facebooku
 

 

Co to jest roaming w sieciach komórkowych

Jest to mechanizm umożliwiający korzystanie z usług obcych sieci komórkowych w sytuacji gdy abonent (użytkownik) znajduje się poza zasięgiem swojej sieci. Roaming może mieć wymiar międzynarodowy lub krajowy. Ten ostatni występuje pomiędzy operatorami w tym samym kraju i jest zazwyczaj stosowany  przez mniejszych operatorów umożliwiając im w ten sposób szybszy rozwój. W ramach roamingu międzynarodowego możemy wyodrębnić roaming na obszarze państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). Członkami EOG są państwa Unii Europejskiej oraz trzy kraje: Islandia, Lichtenstein i Norwegia (+ wkrótce prawdopodobnie GB po opuszczeniu UE).

Roaming na obszarze UE

W roku 2006 Komisja Europejska rozpoczęła prace nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych zmierzających do znacznego obniżenia poziomu cen za usługi telefonii komórkowej w roamingu na obszarze UE. Pierwsze rozporządzenie w sprawie roamingu weszło w życie 30 czerwca 2007 r. Następnie było ono kilkakrotnie modyfikowane. Wprowadzone regulacje prawne doprowadziły do znacznego obniżenia cen za roaming. Największe zmiany weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r i obowiązywać będą do 14 czerwca 2017 r. W tym okresie operator może jeszcze stosować dodatkowe opłaty roamingowe do ustalonej krajowej ceny detalicznej. Zgodnie z rozporządzeniem UE krajowa cena detaliczna oznacza cenę, po której operator taryfikuje połączenia abonenta w kraju, zgodnie z wybraną przez niego taryfą.

W wyszczególnionym okresie przejściowym do 14 czerwca 2017, operator może doliczać dodatkową opłatę, której maksymalna wysokość została przedstawiona w załączonej poniżej tabeli.

Tabela 1- Maksymalne opłaty dodatkowe za roaming w UE:

 

Wartość opłaty dodatkowej w Euro

połączenia wychodzące (min)

0,05

połączenia przychodzące (min)

0,0114

wysłany SMS

0,02

wysłany MMS

0,05

transmisja danych (MB)

0,05

 

Ponadto istnieje jeszcze dodatkowe ograniczenie dotyczące końcowej ceny za usługi w roamingu. Mianowicie suma krajowej ceny detalicznej i dodatkowej opłaty pobieranej w roamingu na obszarze UE za poszczególne usługi nie może przekroczyć ustalonych przez Komisję Europejską wartości. Za połączenia wykonane na terenie UE maksymalny poziom opłaty wynosi 0,19 euro/ min , za wysłane wiadomości SMS 0,06 euro i za 1 MB transferu danych 0,20 euro.

Jak więc widzimy, w okresie przejściowym, opłata za poszczególne usługi w roamingu międzynarodowym na obszarze UE posiada dwie składowe:

  • - krajową cenę usługi,
  • - dopłatę ustaloną w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem KE wysokość dodatkowej opłaty musi być wyrażona wyrażona w krajowej walucie oraz będzie co roku aktualizowana w dniu 1 lipca.

Aktualne stawki za roaming

Od 1 lipca 2016 zaktualizowane w złotówkach stawki za usługi roamingu świadczonego na terenie UE wyglądają następująco:

Tabela 2 Maksymalna suma łącznych opłat za usługi w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EOG

 

Wartość limitu w Euro

Wartość limitu w złotych*

 

 

od 01.07.2016 r.

połączenia wychodzące (min)

0,19

1,01

SMS

0,06

0,31

MMS

0,2

1,06

transmisja danych za 1 MB

0,2

1,06

 

* wysokość limitu w złotych uwzględnia podatek VAT 23%.

 

Tabela 3 Maksymalna wysokość dopłat za usługi w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EOG

 

Wartość dopłaty w Euro

Wartość dopłaty w złotych*

   

 od 01.07.2016 r.

połączenia wychodzące (min)

0,05

0,26

połączenia przychodzące (min)

0,0114

0,05

SMS

0,02

0,10

MMS

0,05

0,26

transmisja danych za 1 MB

0,05

0,26

  
* wysokość dopłaty w PLN uwzględnia podatek VAT 23%.

 

Przykład:

-  minuta rozmowy telefonicznej w kraju kosztuje u większości polskich operatorów - 0,29 zł (z VAT),

-  operator w roamingu może doliczyć dopłatę za minutę połączenia wychodzącego - max. 0,26 zł,

-  a zatem abonent za minutę połączenia wychodzącego w roamingu zapłaci max. 0,55 zł brutto.

 

Wysokość stawek za poszczególne usługi w roamingu jest obecnie ściśle powiązana z posiadanym przez abonenta (użytkownika) planem taryfowym określającym stawki naliczane za usługi w kraju.

 

Dodatkowa ochrona kosztów za transmisję danych w roamingu

W rozporządzeniu Komisji Europejskiej przewidziano również mechanizm ochrony abonentów przed nadmiernym kosztem za transmisję danych w roamingu. Wprowadzony został tzw. pułap ochronny kosztów na poziomie 50 euro miesięcznie. Po przekroczeniu tej kwoty dalsza transmisja danych w roamingu będzie wstrzymana chyba, że abonent wyrazi zgodę sms-em na dalsze korzystanie z usługi.

Jak zmieniały sie opłaty za roaming w latach poprzednich

Jak zmieniał się poziom maksymalnych cen detalicznych (w euro) w roamingu w UE od 2007 do 2016 roku pokazuje poniżej zamieszczony rysunek

 

 

A tak wyglądają zmiany maksymalnych cen detalicznych w roamingu w UE za okres 2014 - 2017 w ujęciu tabelarycznym:

 

1 lipca 2014

30 kwietnia 2016 r.

15 czerwca 2017

Połączenia głosowe wykonane za granicą (cena za minutę)

 0,19 euro

obowiązują stawki krajowe + maksymalnie 0,05 euro

bez dodatkowych opłat roamingowych, obowiązują stawki krajowe 

Połączenia głosowe odebrane za granicą (cena za minutę)

 0,05 euro

0,0114 euro

Wiadomość tekstowa wychodząca (cena za jednego SMS-a)

 0,06 euro

obowiązują stawki krajowe + maksymalnie 0,02 euro

Internet (pobieranie danych, za 1 MB)

 0,20 euro

obowiązują stawki krajowe + maksymalnie 0,05 euro


Ceny nie zawierają podatku VAT.

Roaming po 15 czerwca 2017 - zmienne koncepcje

Docelowo od dnia 15 czerwca 2017 r obowiązywać będzie zasada RLAH  roaming jak w domu (Roaming Like At Home) co oznacza, że dodatkowa opłata roamingowa nie będzie pobierana, a operator będzie rozliczał połączenia wg krajowej ceny detalicznej. Projekt Komisji Europejskiej przewidywał jednak, że w wyjątkowych jednak sytuacjach, kiedy operator udowodni, że ponosi stratę na roamingu to po uzyskaniu zgody Prezesa UKE będzie mógł stosować dodatkowe opłaty również w okresie docelowym.

Na początku września 2016 Komisja Europejska ogłosiła zmianę koncepcji w zakresie bezpłatnego roamingu. Postanowiono aby klienci korzystali z bezpłatnego roamingu jedynie przez 90 dni w roku. Po przekroczeniu tego okresu 90 dni operator mógłby nakładać niewielkie dodatkowe opłaty za roaming, ale ich wysokość nie mogłaby być wyższa niż hurtowe stawki roamingowe, według których operatorzy rozliczają się między sobą. Komisja Europejska zaproponowała, aby stawki te wynosiły 0,04 euro za minutę rozmowy wychodzącej, 0,01 euro za SMS i 0,0085 euro za 1 MB. Propozycja taka była podyktowana koniecznością przeciwdziałania nadużyciom a w szczególności korzystaniu przez klientów na stałe z kart SIM innych krajów. Dodatkowo operatorzy mogliby także wymagać od swoich abonentów, by regularnie logowali się do swojej macierzystej sieci. Ponadto klienci, którzy korzystają z pakietów internetowych, podczas pobytu za granicą mogliby pobierać dane bez dodatkowych opłat ale w wymiarze transferu podobnym w jakim korzystają zwykle w kraju. 

Po kilku dniach po ogłoszeniu  przedstawionej wyżej propozycji Komisja Europejska  postanowiła jednak ją porzucić. Było to prawdopodobnie efektem napływającej dużej krytyki proponowanego rozwiązania. W końcu roaming miał być w pierwotnej wersji całkowicie bezpłatny.

W dniu 21 września 2016 Komisja Europejska ogłosiła nowe stanowisko. Bezpłatny roaming ma być dostępny dla każdego klienta i nie będzie ograniczenia czasowego do korzystania maksymalnie 90 dni w roku. Będą natomiast mechanizmy obronne chroniące opertorówo przed nadużyciami ze strony nieuczciwych klientów. Nowa propozycja Komisji Europejskiej pozwala operatorom nałożyć na nieuczciwych klientów dodatkowe opłaty roamingowe w wysokości nie większej niż: 0,04 euro za minutę rozmowy, 0,01 euro za SMS i 0,0085 euro za 1 MB. Opłaty takie mogłyby być nakładane w sytuacji gdy klient generuje nieznaczny ruch w kraju w porównaniu z ruchem generowanym za granicą. Podstawą do naliczenia dodatkowych opłat może być także długa nieaktywność karty i włączanie jej tylko poza granicami kraju oraz sekwencyjne stosowanie w roamingu wielu kart SIM przez jednego klienta. Operator będzie miał obowiązek wcześniejszego powiadomienia klienta o nałożeniu dodatkowych opłat roamingowych. Dodatkowo Komisja Europejska zaproponowała aby operator, który będzie ponosił straty na roamingu, mógł wystąpić do regulatora krajowego (UKE) o czasowe naliczanie opłat roamingowych dla wszystkich klientów.

 

Czy na pewno zyskamy na zniesieniu opłat roamingowych?

Po 15 czerwca 2017 r w przypadku niezbyt częstego przebywania za granicą i jeżeli nie będziemy korzystać w kraju z pakietów typu no-limit to zamiast zaoszczędzić możemy prawdopodobnie stracić. Operatorzy będą chcieli podnieść jak najwyżej krajową cenę detaliczną, według której rozliczana będzie także usługa roamingu. W ten sposób mogą zdrożeć usługi krajowe za rozmowy i sms/mms-y dla tych klientów, którzy rozliczają się według cen jednostkowych (bez pakietów no-limit). Klienci tacy albo będą płacić drożej za usługi krajowe albo przejdą na taryf typu no-limit. Obecnie większość klientów korzysta już z takich taryf lub pakietów typu no-limit w zakresie rozmów i sms/mms-ów. Pakiety takie prawdopodobnie będą obejmowały nielimitowane rozmowy, sms/mms-y do wykorzystania jedynie na terenie kraju. Za usługi poza granicami kraju zapłacimy zgodnie z krajową ceną detaliczną obowiązującą dla poszczególnych usług. Być może operatorzy będą dodatkowo proponowali nowe pakiety usług typu no-limit do korzystania zarówno w kraju jaki i za granicą, które będą oferowane w wyższej cenie niż pakiety krajowe. Jeśli chodzi o koszty transmisji danych to sprawa wygląda nieco inaczej. Obecnie na ryku krajowym cena jednostkowa za transfer danych jest stosunkowo wysoka (10 - 20 gr/1 MB) i w zasadzie rozliczanie tej usługi według cen jednostkowych jest dla klientów wysoce nieopłacalne. Pakiet 1 GB kosztuje nas wtedy 100 - 200 zł. Większość klientów korzysta z pakietów internetowych, które umożliwiają dużo tańszy transfer danych. Tak więc w przypadku transmisji danych w roamingu raczej można się spodziewać utrzymania dotychczasowych stawek jednostkowych ponieważ już samo rozliczanie kosztów transferu według obecnego cennika będzie dla klientów bardzo kosztowne. Na pewno operatorzy zaproponują klientom korzystanie z bardziej opłacalnych internetowych pakietów roamingowych.

 

Paradoksy cenowe

Obecnie już dochodzi do dużych paradaksów związanych z naliczaniem opłat za połączenia międzynarodowe. Opłaty u wielu operatorów za połączenia międzynarodowe wykonywane z Polski do innych krajów UE są kilkukrotnie droższe od połączeń wykonywanych do tych samych krajów ale przez abonenta będącego w roamingu UE. Na przykład abonent Orange z planem taryfowym Smart Plan LTE dzwoniąc z kraju na komórkę do Niemiec zapłaci ponad 2 zł/min rozmowy (0,59 zł/min + 1,91 zł/min). Wystarczy natomiast aby taki abonent opuścił granice naszego kraju i już może dzwonić z każdego państwa UE do Niemiec (i każdego innego państwa w strefie UE) za maksymalnie 0,55 zł/min (stawka krajowa 0,29zł + maksymalna dopłata 0,26 zł/min). W tym przypadku mieszkańcy miejscowości przygranicznych są zatem uprzywilejowani. Podobna sytuacja jest w sieci Play, Plus i T-mobile.

 

Krzysztof Nieścioruk

 

Autor: j.w.
Źródło: www
Komentarze

vip 2016-09-29 01:21

W Plusie są na stronie internetowej cenniki taryf ,,Nowy Plus" gdzie stawka za minutę połączenia krajowego kosztuje 0,73 zł.


mobi25 2016-09-29 01:24

Narzucanie z góry cen za roaming w UE przez Komisję Europejską spowodowało już dziwne relacje cenowe tu opisywane. A będzie jeszcze dziwniej. Ceny powinny być regulowane przez prawa rynku i konkurencję a nie odgórne Rozporządzenia.


kris 2016-09-29 01:26

Stawka za transmisję danych jest rzeczywiście zbyt wywindowana u wszystkich operatorów. Czyżby już przymierzali się do cen roamingowych?


Marek 2016-10-08 16:36

Bardzo ciekawy artykuł, aż sie jakoś tak na niego natknąłem. Mimo ryzyka podniesienia krajowych cen, cieszę sie że UE obniża opłatę za roaming. Zastanawiam się jednak kto ma w tym celu biznes. Wątpię w dobrodziejstwo Unii Europejskiej.

Strona:1 z 1
Zobacz więcej nowości
bannerbanner
.
baner reklamowy-5

Wyszukiwarka
okazji

Znajdź najlepsze ceny popularnych telefonów

baner reklamowy-4
Ta strona używa cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

.